ข่าวดี กยศ. แจ้ง ปี 2563 ให้กู้ได้ทุกคน ไม่มีโควตา แถมเพิ่มเงินเดือนละ 600

0 213

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายงานว่า นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการ กยศ. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายของประชาชนจำนวนมาก

แต่ทาง กยศ. ขอยืนยันว่าผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบ จะไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะไม่มีเงินส่งให้ลูกหลานเรียน เนื่องจาก กยศ. มีเงินเพียงพอให้นักเรียน-นักศึกษาทุกคน ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กำหนดได้กู้ยืมเรียนอย่างแน่นอน

โดยไม่มีโควตาของแต่ละสถานศึกษา สำหรับในปีการศึกษา 2563 กองทุนได้เตรียมงบประมาณให้กู้ยืมประมาณ 34,000 ล้านบาท สำหรับนักเรียนและนักศึกษา ที่เป็นผู้กู้ยืมทั้งรายใหม่และรายเก่า ประมาณ 590,000 ราย และได้ขยายระยะเวลาให้ผู้ขอกู้ยืม ได้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

การปรับเกณฑ์คุณสมบัติใหม่ 2 ข้อ

คุณสมบัติเกี่ยวกับรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงินที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากเดิมรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี

ปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกรายละ 600 บาทต่อเดือน ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดิม 1,200 บาท เป็น 1,800 บาทต่อเดือน ส่วนระดับ ปวช. – ปวส. – ปริญญาตรี จากเดิม 2,400 บาท เป็น 3,000 บาทต่อเดือน

ตรวจสอบยอดหนี้ – ผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect

ขณะนี้ กองทุนได้เพิ่มความสะดวกให้ผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีในปี 2552 – 2562 (ยกเว้นผู้กู้ยืม กลุ่ม กรอ. และผู้กู้ยืมกลุ่มไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง) สามารถตรวจสอบยอดหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ รวมถึงค่าธรรมเนียมศาล และค่าทนายความได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน กยศ. Connect

ขอบคุณ : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ข่าวน่าสนใจอื่น ๆ เพิ่มเติมจากผู้เขียน