Levitra Acheter en France Viagra Masturbation Plaquenil Effet Au Bout De Combien De Temps Advancis Easylax Douleurs Musculaires Nolvadex Generico India Viagra

ศบค.แจงเรื่องล็อกดาวน์

398

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. ตอบข้อซักถามถึงกรณีมีผู้ติด CV-19 รายใหม่จำนวนมากและมีผู้ป่ว ยวิกฤต นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ส่วนที่สองคือโซนสีเหลืองและโซนสีแดง ได้พูดคุยกันว่าศักยภาพของภาครัฐแน่นหมดแล้ว แต่ก็ไม่ใช่ว่าของภาคเอกชนจะมีเตียงว่าง ดังนั้นต้องมีหนทางใหม่ในการพูดคุยหารือกัน

เพราะในบางโครงสร้างของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักที่จะต้องดูแลประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร มีโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งมีสถานที่อยู่แล้วก็อาจปรับให้เป็นพื้นที่รองรับระดับสีแดงได้หรือไม่ ด้วยการเพิ่มเติมอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์เข้าไป โดยที่ประชุมมอบหมายให้รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครไปประชุมปรึกษาหารือ เพื่อขยายศักยภาพ

ผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้มีข้อเสนอจากทางแพทย์ต้องการให้ล็อกดาวน์กทม.อย่างน้อย 7 วัน เพื่อลดการเคลื่อนย้าย ซึ่งอาจช่วยแก้ปัญหาได้ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอดังกล่าว ด้วยความยินดีในหลายเรื่องที่ต้องนำมาพูดคุยและคิดกัน ถกแถลงกันในที่ประชุม เราได้รับทราบแล้วว่าการล็อกดาวน์เป็นเรื่องที่ได้ผลดี แต่ในทางปฏิบัติปัจจุบันนี้เราดำเนินการอยู่

แต่เป็นลักษณะจุดเฉพาะ ที่เกิดเหตุตรงไหนก็จัดการตรงนั้น เช่น แคมป์คนงาน โรงงาน หลายแห่งหลายที่ได้ดำเนินการไปแล้ว แต่ละมาตรการนั้นจะมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่ต้องนำมาไตร่ตรองกัน การปิดพื้นที่โรงงานอาจทำให้เกิดการกระจายของคนที่ไม่มีงานทำก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดเพิ่มปัญหาไปอีก ดังนั้นต้องพิจารณาไตร่ตรองกันอย่างดี

การปิดกทม.อย่างที่ทราบกันว่าคนกรุงจริงไม่ได้มีมาก แต่จะเป็นแรงงานที่มาจากต่างจังหวัด ถ้าปิดกทม.อาจเป็นการเคลื่อนย้ายกลับไปต่างจังหวัด ทำให้เกิดการติด CV-19 ในต่างจังหวัดด้วยก็ได้

You might also like

Sitemap